LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INTERVENCIÓN DE LA DISLEXIA

Per Desirée  Porcel, Psicòloga de Didàctica Mataró

Els trastorns i dificultats d’aprenentatge estan molt presents en la nostra societat. L’avaluació i tractament dels mateixos tenen una rellevància molt important degut al elevat impacte que aquests  provoquen en el dia a dia dels nens i adolescents en edat escolar.

Hi ha una prevalença d’entre el 10% i el 15% de dislèxia entre la població escolar i adulta. A més, el 80% dels casos de fracàs escolar estan relacionats amb el trastorn. La dislèxia també s’acompanya de greus implicacions en el component emocional dels nens (frustració, baixa autoestima, angoixa…).

Per tots aquests motius és important una detecció precoç i un tractament individualitzat i efectiu. Degut al elevat impacte de les noves tecnologies en els nens de la nostra societat, és una bona eina a utilitzar en la intervenció dels aspectes essencials de la dislèxia. D’aquesta manera, aconseguirem que els nens es motivin i s’impliquin de manera substancial en el tractament, Així aconseguirem uns resultats més significatius,

QUÈ ÉS LA DISLÈXIA?

La dislèxia és un trastorn d’aprenentatge amb una alta prevalença en la nostra societat. Aquest trastorn consisteix en la dificultat en la lectura i la escriptura. Es caracteritza per la dificultat del reconeixement i la memorització de les lletres i paraules, el seu ordre i la seva escriptura.

Aquest trastorn és independent al nivell intel·lectual del subjecte, la seva escolarització, la situació socioeconòmica, la cultura i aspectes emocionals.

Podem distingir dos tipus de dislèxia:

 • Dislèxia viso-espacial, en la que es destaquen:
  • Problemes d’orientació espacial (dreta i esquerra).
  • Errors visuals de la lectura (per exemple rotacions).
  • Errors ortogràfics.
  • Quocient manipulatiu més baix que el verbal.
 • Dislèxia fonològica, en la que es destaquen:
  • Retard en el llenguatge verbal.
  • Dificultat en l’associació grafema-fonema en la lectura.
  • Dificultats de denominació.
  • Dificultat en la correspondència entre fonema-grafema en l’escriptura.
  • Quocient verbal més baix que el manipulatiu.

 INTERVENCIÓ

Una adequada intervenció en el tractament de la dislèxia és la que va dirigida a tots els àmbits de l’infant.

Hem d’actuar en el sector acadèmic mitjançant la coordinació amb l’escola i la facilitació de diferents adaptacions escolars per aplicar a l’aula. A més, per intervenir en el seu rendiment acadèmic, és recomanable que el nen realitzi reeducacions psicopedagògiques per millorar les habilitats de lectoescriptura, raonament lògic-matemàtic, orientació temporal i espacial…

En el treball de la lectura és molt important aconseguir una base sòlida, és a dir, començar des de la unitat més bàsica del llenguatge escrit: les lletres. Hem de treballar la consciència fonològica i l’associació grafema-fonema. Cal anar augmentant la unitat de lectura a mesura que el nen adquireix fluïdesa lectora. D’aquesta manera, començarem amb les lletres, continuarem amb les síl·labes, seguides de les paraules i de les frases. Així anirem avançant paulatinament fins arribar a la lectura de texts.

Quan a l’escriptura, cal treballar l’associació fonema-grafema. A més és important  insistir i treballar l’ortografia natural i arbitrària de síl·labes i paraules per finalment poder realitzar oracions i texts amb coherència i sentit.

Per últim i no menys important, hem de recordar que la dislèxia pot tenir greus repercussions en el component emocional dels nens. Sabem que els grans esforços que realitzen aquests nens, normalment no van acompanyats d’un bon rendiment acadèmic. D’aquesta manera es poden sentir frustrats, amb una baixa autoestima, poden mostrar simptomatologia depressiva i ansiosa i la seva motivació escolar es pot veure greument afectada.

UTILITAT DE LES NOVES TECNOLOGIES

És important utilitzar material atractiu i didàctic per motivar als nens al aprenentatge i a la introducció de l’hàbit de la lectura. Per aquest motiu, les noves tecnologies poden ser una eina molt efectiva per introduir i complementar el tractament de la dislèxia.

A continuació, s’exposa un llistat d’aplicacions i programes que poden ser útils per treballar els diferents aspectes relacionats amb la dislèxia.

 • Piruletas: aplicació dirigida a treballar la escriptura i la lectura en nens amb dislèxia mitjançant diferents jocs lúdics. Consisteix en jocs de creació de paraules ometent la lletra intrusa, ordenant o afegint lletres. El joc registra l’evolució de l’infant. Quan s’avança en les tasques, el nen va adquirint punts intercanviables per noves característiques del seu personatge.
 • Findtheletters: aplicació dirigida a potenciar l’atenció selectiva. El nen ha de pintar les lletres que apareixen en el color que se li indiqui.
 • Cazafaltas: joc ambientat en el món dels detectius. Per aconseguir arribar a l’objectiu final (enxampar al sospitós, trobar un amagatall…) el nen ha de localitzar faltes ortogràfiques en els texts que se li presenten.
 • Letris: joc basat en el “tetris” però les seves peces contenen lletres. Per poder anar eliminant les lletres cal anar formant paraules de mínim tres lletres.
 • Palabras dómino: dòmino per formar paraules mitjançant síl·labes. També és útil per poder treballar vocabulari.
 • Preguntados: joc de trivial per treballar aprenentatges, vocabulari, concentració i memòria.
 • Memory: Joc que consisteix en trobar parelles d’iguals. És útil per treballar la memòria a curt termini, la concentració, l’atenció i la impulsivitat o el treball reflexiu.
 • Antsmasher: en la pantalla del dispositiu apareixen insectes i el nen ha de pressionar amb el dit únicament les formigues. Amb aquesta aplicació es pot treballar l’atenció, la concentració i la impulsivitat.
 • Maze: laberints que van augmentant de nivell per poder treballar la planificació, l’atenció, la concentració i la impulsivitat.
 • Càlcul mental: consisteix en practicar el càlcul mental mitjançant diferents jocs de nivells. Podem anar augmentant les xifres, els números poden desaparèixer… D’aquesta manera, motivem al nen a treballar el càlcul i a treballar la memòria i l’atenció.
 • Rey de las matemáticas: dirigit, com l’anterior, al càlcul mental.
 • Madmath: dirigit a potenciar les diferents operacions matemàtiques.
 • ABC Touch lite: dirigit a l’aprenentatge de l’abecedari i la grafia de les lletres.
 • AnkiDroid: editor de targetes que es poden utilitzar per memoritzar vocabulari.
 • Visual memory: joc d’identificació d’imatges per treballar la memòria visual immediata.
 • Remember the milk, Time Spread: organitzadors de tasques, agendes…
 • Attencion exercise: exercici multitasca on es treballa l’atenció selectiva i la omissió d’estímuls intrusos.
 • Behavoir status: registre d’estats d’ànim mitjançant diferents temàtiques.
 • Claroread: programa online per entrenar la velocitat lectora.
 • Integratek: programa per reforçar l’estudi dels nens amb dificultats en la lectoescriptura. Ens permet la lectura de documents en pdf, modificant la seva velocitat. A més, permet la realització de subratllat, còpia de text…
 • Mètode gliffing: programa per l’entrenament de la lectoescriptura mitjançant diferents jocs de nivells i modalitats diferents. A més, ens permet programar activitats i veure l’evolució del nen.