El bilingüisme retarda la manifestació clínica de la malaltia de l’Alzheimer

Per Desirée Porcel Vivas
Psicòloga de la Fundació Didàctica Catalunya

Científics de la Universitat de Gant (Bèlgica) realitzen un estudi per estudiar la influència del bilingüisme en l’aparició dels símptomes i el diagnòstic de l’Alzheimer.  Els resultats indiquen una aparició més tardana de la simptomatologia en subjectes bilingües (4,6 anys posterior a les persones monolingües) i de la realització del diagnòstic (4’8 anys després). Els estudis mostren un alentiment del deteriorament cognitiu en les persones bilingües, augmentant la densitat de la substància blanca.

Es recullen dades d’una mostra de 134 pacients d’Alzheimer de l’hospital Universitari de Gant i de l’hospital Universitari de Brussel·les i 134 natius de Bèlgica amb sospita de diagnòstic d’Alzheimer. D’aquests pacients es recullen dades sobre la simptomatologia, les dates d’aparició i la seva expertesa i ús en idiomes. En total 113 pacients indiquen dominar dues llengües a la perfecció. Finalment, l’estudi es realitza amb 69 pacients monolingües i 65 pacients bilingües.

Per tal de dur a terme l’estudi es recullen dades per controlar altres factors que puguin influenciar en la variable estudiada: gènere, ocupació , nivell d’estudis i la puntuació obtinguda en el MMSE (mini mental) de l’avaluació.

Per una banda, els resultats sobre la influència en l’edat de manifestació indiquen una relació significativa i positiva del bilingüisme amb la variable estudiada. D’aquesta manera, les persones bilingües comencen a manifestar símptomes relacionats amb la malaltia de l’Alzheimer 4’6 anys més tard que els monolingües. En aquest estudi, l’edat mitjana d’aparició de la simptomatologia per pacients  monolingües és de 71’5 i en els bilingües de 76,1 . Per altra banda, els resultats indiquen un primer diagnòstic en edats més avançades, fins a 4’8 anys més tard. En l’ anomenat estudi, els pacients monolingües haurien rebut el diagnòstic a 72,5 anys mentre que els bilingües a 77,3 anys.

Les variables controlades, no mostren influències significatives sobre la simptomatologia i aparició de la demència, però existeix un efecte lineal entre la simptomatologia i l’ocupació, quant a exigència laboral (aspecte ja analitzat en estudis anteriors), ja que hi poden haver implicats altres factors com l’estrès, la manca de son…

Per tal d’anar a la font i poder accedir a l’article complet, podeu dirigir-vos al següent enllaç: http://hdl.handle.net/1854/LU-5844830

Autors: Evy Woumans, Patrick Santens, anne Sieben, Jan Versijpt, Michaël Stevens i Wouter Duyk